GIỚI THIỆU TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ ĐƯỜNG SẮT

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ ĐƯỜNG SẮT

I. Cơ cấu tổ chức gồm

STT Họ và tên Chức danh
1 Đoàn Anh Tuấn Giám đốc
2 Vũ Hoàng Hùng Chuyên viên – Tổ trưởng tổ công đoàn
3 Nguyễn Văn Thiều Nhà giáo
4 Nguyễn Hoàng Phương Kế toán viên

 

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động, khoa học công nghệ, văn hóa chính trị… cho CB NV trong ngành do Tổng công ty ĐSVN giao cho nhà trường hàng năm;
2. Tổ chức tuyển sinh và thực hiện quản lý các lớp lý luận chính trị, các lớp đại học hệ vừa làm vừa học và các lớp khác trên cơ sở liên kết với các trường đại học, các học viện, các cơ sở hiện hành theo quy định hiện hành của nhà nước;
3. Tổ chức xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; thực hiện tuyển sinh và quản lý các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức chuyên môn theo thẩm quyền… cho mọi đối tượng có nhu cầu trên cơ sở liên kết đào tạo trong và ngoài trường theo quy định hiện hành của nhà nước;
4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm cũng như của trường;
5. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường giao cho trung tâm. Tham mưu Hiệu trưởng các hợp đồng liên kết, hợp tác về đào tạo thuộc phạm vi quản lý của trung tâm;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Tin Liên Quan