Ngày đăng tin 09/7/2021. Thông báo tạm dừng tổ chức học online theo nhóm tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện và học thực hành lớp TC TTTH ĐS để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo tạm dừng tổ chức học online theo nhóm tại Trường lớp trung cấp Lái tàu điện và học thực hành lớp TC TTTH ĐS để phòng chống dịch Covid-19

Tin Liên Quan