Ngày đăng tin 26/3/2020. Mời họp Giao ban tháng 4 năm 2020

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 03/4/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng do ông Phạm Văn Chánh – Hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần mời dự họp: ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch HĐT

(Kính mời các đồng chí Phó trưởng phòng 13h30 có mặt để lấy phiếu tín nhiệm)

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan