Ngày đăng tin 27/7/2020. Mời họp giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 31/7/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp các nội dung sau:

1- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam;

(Thành phần lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Ban thường vụ Đảng ủy Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn thanh niên trường; Trưởng, Phó phòng; Trưởng khoa; Giám đốc trung tâm; Giám đốc phân hiệu).

2- Họp giao ban tháng

Chủ trì cuộc họp: ông Phạm Văn Chánh – Hiệu trưởng.

Thành phần mời dự họp: ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch HĐT

(Lưu ý: đề nghị các Phó trưởng phòng có mặt lúc 13h30 để lấy phiếu tín nhiệm).

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

 

 

 

Tin Liên Quan