Ngày đăng tin 29/6/2020. Mời họp Giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 01/7/2020 có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng do ông Phạm Văn Chánh – Hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần mời dự họp: ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch HĐT

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan