THÔNG BÁO: Về việc phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ đối với hệ Cao đẳng nghề Khóa 8; Trung cấp nghề Khóa 48, Khóa 47 (Thi lại)

 TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ đối với hệ Cao đẳng nghề Khóa 8;
Trung cấp nghề Khóa 48, Khóa 47 (Thi lại)

           Phòng Đào tạo thông báo: Hiện nay đã có bằng Tốt nghiệp cho HSSV Khóa 8-Cao đẳng nghề và Khóa 48-Trung cấp nghề, khóa 47 Trung cấp nghề (Thi lại).

           HSSV đến nhận bằng tốt nghiệp, hồ sơ HSSV, sổ Đoàn, giấy chuyển sinh hoạt Đảng vào giờ làm việc các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6, cụ thể như sau:
 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề: Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo gặp cô Nguyễn Thị Hương.
 Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề: Học sinh đến nhận bằng tại phòng Đào tạo gặp thầy Đặng Trung Kiên.
 Hồ sơ HSSV: Phòng trực Ký túc xá – Phòng Quản lý HS,SV.
 Sổ đoàn viên: Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường.
 HSSV là Đảng viên nộp bản kiểm điểm Đảng viên cho thầy Nguyễn Danh Tiếp-Trưởng phòng Quản lý HSSV để lấy Giấy chuyển sinh hoạt Đảng.

Ghi chú: HSSV thuộc Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin: Bằng tốt nghiệp và hồ sơ nhà Trường trả cho Công ty theo Hợp đồng đào tạo đã ký giữa nhà Trường và Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin.

                                                                  TL.HIỆU TRƯỞNG
                                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                   

                                                                   Phạm Ngọc Hoàn

Tin Liên Quan