TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

Là cơ sở dạy nghề duy nhất hiện nay thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trường có  5 cơ sở  đào tạo tại:  Long Biên – Hà Nội, Mê Linh- Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương.

Trường Cao đẳng đường sắt có nhiệm vụ : Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật