GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NC&CG KHCN

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NC&CG KHCN

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc
2 Lê Đức Tiến Nhà giáo – Tổ trưởng tổ công đoàn
3 Trần Mạnh Tiến Nhà giáo
4 Trương Hoàng Tùng Nhà giáo
5 Nguyễn Ngọc Tú Chuyên viên

 

II. Nhiệm vụ

1. Làm đầu mối tham mưu về đào tạo Đường sắt đô thị của toàn trường;
2. Tiếp nhận, quản lý các trang thiết bị đào tạo về Đường sắt đô thị
3. Giúp Hiệu trưởng xây dựng định hướng phát triển khoa học công nghệ trong nhà trường trung hạn và dài hạn;
4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng năm ;
5. Tổ chức nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý dạy nghề, phương pháp dạy nghề, trang thiết bị hỗ trợ dạy học, học liệu dạy nghề, sản phẩm kết hợp học và hành, cải thiện điều kiện làm việc, thiết kế kỹ thuật công trình, các sản phẩm công nghiệp và trang thiết bị chuyên dùng trong ngành đường sắt;
6. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và tham mưu cho hiệu trưởng trong đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Tạo ra các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để áp dụng trong trường, trong ngành đem lại hiệu quả kinh tế và khoa học;
8. Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền thông tin khoa học công nghệ mới về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Lĩnh vực dạy nghề; Lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ của ngành đường sắt  trong nhà trường;
9. Hướng dẫn CB GV NV và HSSV nhà trường làm thủ tục đăng ký sáng kiến, đề tài; Tiếp nhận đăng ký sáng kiến, đề tài để trình Hiệu trưởng xét duyệt hoặc làm thủ tục đăng ký với Ban KHCN của Tổng Công ty ĐSVN;
10. Giúp Hội đồng khoa học công nghệ nhà trường đánh giá các đề tài, sáng kiến cấp trường có hiệu quả cao về kinh tế và khoa học; Làm các thủ tục khen thưởng;
11. Thực hiện quản lý hồ sơ sáng kiến, đề tài cấp trường;
12. Quản trị mạng website và quản lý khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng mạng thông tin của trường;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

Tin Liên Quan