Ngày 07/4/2017. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2017 và kế hoạch công tác tháng 4 năm 2017

Nguồn. Phòng  TCHC. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban tháng 3 năm 2017

Tin Liên Quan