Ngày đăng tin 04/10/2019. Dự thảo Quy định bảo đảm chất lượng

Mọi ý kiến đóng góp cho dự thảo xin gửi về Phòng KĐCL. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 18/10/2019

Quy định bảo đảm chất lượng

PL1, chính sách, mục tiêu, chất lượng

PL4 Mẫu kế hoạch thực hiện mục tiêu

PL6. Mẫu sổ tay đảm bảo chất lượng

PL7. Mẫu quy trình

PL8. Bc hệ thống BDCL

PL9. BC tự đánh giá chất lượng

Tin Liên Quan