Ngày đăng tin 05/11/2018. Dự thảo quy trình bổ nhiệm cán bộ

 

SỬA ĐỔI QUI ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ NĂM 2018

Mọi ý kiến đóng góp, chỉnh sửa dự thảo qui định bổ nhiệm cán bộ xin gửi cho đồng chí Võ thị Bích Thủy trước ngày 11/11/2018

Tin Liên Quan