ngày đăng tin 07/8/2019. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Mọi ý kiến góp ý góp ý trực tiếp vào dự thảo theo nguyên tắc: phần nào đề nghị bỏ đi thì bôi màu vàng và gạch giữa (không xóa); câu, từ nào bổ sung thêm thì bôi màu xanh.
Hạn gửi về phòng TCHC tổng hợp trước ngày 01/10/2019.
Quy chế sẽ ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Tin Liên Quan