Ngày đăng tin 21/02/2020. Dự thảo xây dựng hệ thống thông tin nội bộ

Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng năm học 2019-2020, Phòng KĐCLĐT soạn thảo Thông báo phân công tác đơn vị xây dựng và thực hiện Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 10/3/2020

Tin Liên Quan