Ngày đăng tin, 23/5/2019. Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức và giảng dạy lớp K51 – TC Lái tàu ĐS, đào tạo cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức và giảng dạy lớp K51 TC Lái tàu ĐS cho Công ty Gang thép Hưng nghiệp Pomosa Hà Tĩnh

Tin Liên Quan