Ngày đăng tin: 24/6/2019. Dự thảo “Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên, nhân viên”

Trưởng các đơn vị tập hợp các ý kiến, góp ý và gửi cho phòng TCHC trước ngày 1/7/2019. Trân trọng!

Dự thảo. Qui dinh ve dao tao boi duong

Tin Liên Quan