Ngày đăng tin 27/12/2019. Báo cáo tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Công văn 1631 của TCGDNN, Phòng KĐCL lập BC tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật của trường gửi Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và TCT ĐSVN. Nay xin gửi các đơn vị cho ý kiến đóng góp.
Mọi ý kiến gửi về Phòng KĐCL trước 14 giờ ngày 30/12/2019.

Tin Liên Quan