Ngày đăng tin 30/8/2019. Thông báo lấy ý kiến sửa đổi quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp

Thông báo lấy ý kiến sửa đổi quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp

Quy chế thi

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Tin Liên Quan