NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM

( Quyết định số 1198/QĐ-CĐN ĐS ngày 23/12/2015)

I. Cơ cấu tổ chức 

tttv

II. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu và tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn đào tạo, tuyển sinh, liên kết đào tạo; đào tạo ngắn hạn ( tin học, ngoại ngữ, kế toán, các lớp nghiệp vụ ngoài kế hoạch của Tổng công ty ĐSVN); dịch vụ đào tạo và các loại hình dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Trường và các quy định của pháp luật.

1. Tổ chức, thực hiện tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh chuyển giao cho Phòng Đào tạo thực hiện quy trình tuyển sinh các loại hình đào tạo các hệ chính quy, không chính quy. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các loại hình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội. Tư vấn và định hướng việc làm cho người học nghề;

2. Tổ chức tư vấn tuyển sinh đào tạo các lớp kỹ năng: giao tiếp, phục vụ khách hàng, bán hàng trong ngành Đường sắt và theo nhu cầu của xã hội.

3. Tổ chức liên kết với các cơ sở được phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, hợp tác đào tạo với nước ngoài để tư vấn du học và xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo để nhằm thực hiện tuyển sinh, quản lý và giảng dạy tin học, ngoại ngữ, kế toán, các kỹ năng của loại hình đào tạo thường xuyên cho mọi đối tượng có nhu cầu theo khả năng của Trung tâm phù hợp với các quy định của Nhà nước

5. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, chủ động đề xuất các phương án khai thác, quan hệ với các đối tác trong việc tổ chức đào tạo, mở rộng các loại hình dịch vụ đào tạo tin học, ngoại ngữ và các lớp nghiệp vụ ngắn hạn để tạo nguồn thu.

6. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực mở rộng các dịch vụ đào tạo, tổ chức nhân lực, quản lý và khai thác CSVC tại Trung tâm

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc bất thường cho HIệu trưởng các vấn đề thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo yêu cầu;

8. Giám đốc Trung tâm ngoài việc chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền được giao còn phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật về các số liệu báo cáo liên quan đến số lượng, chất lượng học viên cũng như các số liệu khác liên quan đến công tác quản lý của Trung tâm.

 

 

Tin Liên Quan