Thông báo về việc phát bằng và trả hồ sơ đối với HS tốt nghiệp (đợt 2) hệ Trung cấp nghề Lái tàu ĐS, khóa 49, khóa 47 (thi ghép)

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ đối với học sinh tốt nghiệp hệ
Trung cấp nghề Lái tàu đường sắt Khóa 49, Khóa 47 (Thi ghép)

           Phòng Đào tạo thông báo: Hiện nay đã có bằng Tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề Lái tàu đường sắt Khóa 49, Khóa 47 (Thi ghép).

           HS đến nhận bằng tốt nghiệp, hồ sơ HSSV, sổ Đoàn, giấy chuyển sinh hoạt Đảng vào giờ làm việc các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6, cụ thể như sau:
 Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề: Học sinh đến nhận bằng tại phòng Đào tạo gặp cô Đặng Thị Minh Nhâm.
 Hồ sơ HSSV: Phòng trực Ký túc xá – Phòng Quản lý HS,SV.
 Sổ đoàn viên: Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường.
 HSSV là Đảng viên nộp bản kiểm điểm Đảng viên cho thầy Nguyễn Danh Tiếp-Trưởng phòng Quản lý HSSV để lấy Giấy chuyển sinh hoạt Đảng.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Phạm Ngọc Hoàn

Tin Liên Quan