GIỚI THIỆU PHÒNG KIỂM ĐỊNH

GIỚI THIỆU PHÒNG KIỂM ĐỊNH

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Trần Minh Thụ Trưởng phòng
2 Lê Duy Thắng Phó trưởng phòng


II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo do Nhà nước ban hành;
2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng của trường;
3. Hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng đào tạo tại các đơn vị;
4. Giám sát các phòng, khoa, tổ môn trong việc ra đề thi, quản lý ngân hàng đề thi. Tổ chức coi thi, chấm thi kết thúc môn học, mô-đun theo đúng quy chế;
5. Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường;
6. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đào tạo hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi tổng hợp tình hình theo định kỳ và lập báo cáo theo yêu cầu;
7. Nhận kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun từ Phòng Đào tạo, nhận đề thi, kiểm tra kết thúc môn học từ các khoa để thực hiện tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun.
8. Thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra về:
– Công tác tổ chức giảng dạy, học tập của các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc trường.
– Công tác tổ chức thi, chấm thi của các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc trường.
– Công tác học tập của học sinh sinh viên.
9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác trong lĩnh vực và phạm vi của mình cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;
10. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra trong phạm vi được phân công;
11. Lập kế hoạch và tổ chức khảo sát đào tạo;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

 

Tin Liên Quan