Thời khóa biểu

Ngày đăng tin: 28/6/2024-TKB (điều chỉnh) lớp K56-SC KCTX 2

K56-SC Khám chữa toa xe2(Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày 25/6/2024-TKB lớp K56-SC Sửa chữa đầu máy 2

KH Lớp K56-SC Sửa chữa đầu máy 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC GĐN 9

TKB K56-SC GĐN9 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT3

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Khám chữa toa xe 2

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3

Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1

Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành đường sắt đô thị

Thời khóa biểu lớp K15-CĐ ĐHĐS đô thị … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56 – Sơ cấp Gác ghi 4 (tiếp theo)

TKB K56-SC Gác ghi 4( tiếp theo) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2024. Thời khóa biểu (tiếp theo) lớp K56-SC GG 4

TKB K56- SC GG4( tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/4/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC XD&BDCT GTĐS Liên thông 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC XD&BDCT GTĐS Liên thông 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT1 (Tiếp theo)

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56- SC Gác đường ngang 5

TKB GĐN5( Long Biên) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu đường sắt

Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – TC ĐHCT 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

ngày đăng tin 13/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Nhân viên vé Đường sắt đô thị 3,4

TKB K56-SC Nhân viên vé Đs đô thị 3,4 … Đọc Thêm

ngày đăng tin 13/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Nhân viên vé Đường sắt đô thị 1,2

TKB K56-SC Nhân viên vé Đs đô thị 1,2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/11/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX 3

TKB K56-SC Gác ghi 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/11/2023. Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCTH 1

Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/10/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – Sơ cấp Gác ghi 3

TKB K56 SC Gác Ghi 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – SC Gác đường ngang 3

TKB K56 SC GĐN3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/10/2023. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành Đường sắt đô thị (Tiếp theo)

Thời khóa biểu K15-CĐ Điều hành ĐS đô thị (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện (Tiếp theo)

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐHCTH 2

Thời khóa biểu K55-TC ĐHCTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐHCTH LT 1

Thời khóa biểu K56-TC ĐHCTH LT 1 Thời khóa biểu K55-TC ĐHCTH LT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Nhân viên PVCTTGĐSĐT

TKB K56-SC Nhân viên PVCTTGĐSĐT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và K16 CĐ ĐHCTH

Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và lớp K16-CĐ ĐHCTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/8/3023. Thời khóa biểu lớp K56-SCN GĐN 1 (Điều chỉnh)

TKB GĐN1-K56( điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/8/2023. Thời khoá biểu lớp K55-TC Điều hành chạy tàu hoả 2

Thời khoá biểu lớp K55-TC ĐHCT2 (Apatit) … Đọc Thêm