Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin 19/6/2024. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô dun lớp K56-SC GĐN5

KTKT K56-SC GĐN5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/6/2024. Kế hoạch thi cấp Chứng chỉ Trưởng tàu hàng lớp K55-TC Lái tàu 1

Kế hoạch thi cấp CC Trưởng tàu hàng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1

Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-SC Gác ghi 4

Lịch thi lần 2 lớp K56-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT3

Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2

Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông 1

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2024. Lịch kiểm tra hết môn học/modun lớp K56-SC GG 4

Lịch KTra K56- SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/4/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe 4

TKB K56-SC Gác ghi 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 lớp K14-CĐ TTTH

Kế hoạch thi lại TN lớp K14-CĐ TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/01/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 1 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun lần 2 của lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 của lớp K55-TC TTTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1 của lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 1 lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC ĐHCT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 2 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K55-TC ĐHCTHLT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2023. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin ngày 13/12/2023. Lịch thi hết môn của lớp K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCT1

Lịch thi hết môn của lớp K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/11/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX 3

Lịch thi GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2023. Kế hoạch thi hết môn lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi hết môn lớp K55-TC TTTH 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác đường ngang 1

Lịch KTra K56-SC GĐN 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/8/3023. Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS 1

Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/7/2023. Lịch thi hết môn của lớp K55-Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa liên thông 1

Lịch thi hết môn K55- TC ĐHCT LT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/7/2023. Điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN/20

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN.20 (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun Thực tập lớp K55-SC Gác ghi 5

Lịch KT thực tập K55-SC GG5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun lớp K55-SC Gác ghi 7

Lịch KTKT K55- SCGG, GNĐMTX7 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/6/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun của lớp K55-SC GĐN10

Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun K55-SC GĐN10 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/6/2023. Lịch thi kết thúc mô đun TTSX lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1PN/20

Lịch thi kết thúc mô dun thực tập SX lớp TC Lái tàu điện K1-1PN.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1/20

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu Đường sắt K53-1.21

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu Đường sắt K53-1.21 … Đọc Thêm