ĐẢNG BỘ

Ngày đăng tin 15/9/2023. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 31 (kỳ tháng 9 năm 2023)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 31 (kỳ tháng 9 năm 2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/9/2023. Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt

Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/9/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09.2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09.2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/9/2023. Vv thông tin, tuyên truyền việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban TGTW

Vv thông tin, tuyên truyền việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban TGTW … Đọc Thêm

Ngay đăng tin 31/8/2023. V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CTTW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2023. Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2023. Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/8/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/8/2023. Thông báo kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 30 (kỳ tháng 8/2023)

Thông báo kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 30 (kỳ tháng 8-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/7/2023. V/v triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 – 2026

Vv triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2026 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/7/2023. Thông báo kết luận Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 29 (kỳ tháng 7/2023)

Thông báo kết luận Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 29 (kỳ tháng 7-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/7/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7 – 2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7 - 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/6/2023. Tuyên truyền HN BCH TƯ Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII

Tuyên truyền HN BCH TƯ Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/6/2023.Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQĐUK, ngày 28-4-2023 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/6/2023. Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KLTW … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 năm 2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 năm 2023  … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/6/2023. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộTrường phiên thứ 28 (kỳ tháng 6/2023)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộTrường phiên thứ 28 (kỳ tháng 6-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/6/2023. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2023. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 27 (kỳ tháng 5/2023)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 27 (kỳ tháng 5-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/5/2023. Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 36-NQTW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 36-NQTW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/5/2023. Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi

Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01- 6 cho các cháu thiếu nhi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Vv tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)

Vv tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Vv tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Vv tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2023. Triển khai thông báo KL KT của BCDTW về PCTNTC tại phiên họp 23

Triển khai thông báo KL KT của BCDTW về PCTNTC tại phiên họp 23 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2023. Thông báo triệu tập thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/5/2023. Nghị quyết về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Nghị quyết về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2023. Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2023. Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ

Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2023. Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 26 (kỳ tháng 4-2023)

Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 26 (kỳ tháng 4-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2023. Vv ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hằng năm

Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 26 (kỳ tháng 4-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2023. Hướng dẫn thực hiện công tác Văn hóa – văn nghệ

Hướng dẫn thực hiện công tác Văn hóa - văn nghệ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2023. Thông báo thực hiện công tác sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trường nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo thực hiện công tác sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trường nửa nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm