ĐẢNG BỘ

Ngày đăng tin 16/3/2023. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 – 2023)

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam(1943 - 2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2023. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I-2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2023. Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/3/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 03/2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 03-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/3/2023. Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/3/2023. Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/02/2023. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Đường sắt năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/02/2023. Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2023

Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2023. Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực Sách_Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh_TBT Nguyễn Phú Trọng (2) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/02/2023. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 26 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/02/2023. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 24 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/02/2023. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chũ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Kết luận của ban bí thư … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/02/2023. Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 24 (kỳ tháng 02-2023)

Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 24 (kỳ tháng 02-2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/02/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 02 năm 2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 02 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/01/2023. Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/01/2023. Chương trình hành động Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chương trình hành động Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/01/2023.Chương trình hành động Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chương trình hành động Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/01/2023. Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW, ngày 30-8-2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/01/2023. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/01/2023. Thông báo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung Ương Đảng khóa XIII

Thông báo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung Ương Đảng khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/01/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 01 năm 2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 01 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/01/2023. Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022

Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/01/2023. Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022

Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/01/2023. Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/01/2023. Quyết định khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022

Quyết định khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/12/2022. Quyết định xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022

Quyết định xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/12/2022. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XD Đảng năm 2022, nhiệm vụ trong tâm năm 2023

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XD Đảng năm 2022, nhiệm vụ trong tâm năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/12/2022. Báo cáo kết quả công tác đảng năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Báo cáo kết quả công tác đảng năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/12/2022. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CTTW ngày 18112022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CTTW ngày 18112022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày Đăng tin 13/12/2022. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 12 năm 2022

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 12 năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/11/2022. Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Trường Cao đẳng Đường sắt

Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/11/2022. Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả SXKD Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả SXKD Tổng công ty Đường sắt Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/11/2022. Nghị quyết của Ban Thường vụ về thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN theo Văn bản số 303-TTg-ĐMDN ngày 07-04-2022 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết của Ban Thường vụ về thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN theo Văn bản số 303TTg-ĐMDN ngày 07042022 của Thủ tướng Chính phủ … Đọc Thêm