Trung tâm ĐTKTNVĐS Mê Linh

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Đường sắt MÊ LINH

I -    Cơ cấu tổ chức gồm : STT Họ và tên Chức danh 1 Ngô Việt Dũng Giám đốc 2 Nguyễn Đức Hòa Chuyên viên - Tổ trưởng tổ công đoàn 3 Phạm Thị Nam Nhân viên - Tổ trưởng tổ Nữ công 4 Nguyễn Đức Vạn Chuyên viên 5 Đoàn Văn Thức Chuyên viên 6 Nguyễn Thị Tuyển Nhân viên 7 Nguyễn Thị Miền Nhân viên 8 Đỗ Văn Na Nhân viên 9 Đào Quang … Đọc Thêm