Thời khóa biểu

Ngày đăng tin 07/9/2021. Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53

Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3

Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3

Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/8/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Kỳ II)

Thời khoá biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Kỳ II) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khóa biểu lớp K53-SC Gác ghi, GNĐMTX 3

Thời khoá biều lớp K53 SC GG3 (Tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khoá biểu K53-TC Lái tàu 3

Thời khoá biểu K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khoá biểu lớp K53-TC ĐHCT3 (dạy online tiếp)

Thời khoá biểu lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Tiếp)

TKB lớp LÁI TÀU ĐIỆN ngày 26.7.2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-SC GG, GNĐMTX

Thời khóa biểu lớp K53-SC GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/07/2021. Thời khóa biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện

Thời khóa biểu từ 12 tháng 7 năm 2020- K53LTĐ biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện     … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT

TKB lớp K53-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu

TKB lớp K53-TC Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lơp K53-TC Lái tàu điện

Thời khoá biểu lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/4/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT kỳ II.

TKB lớp K53-TC ĐHCT (Tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Thời khóa biểu (Tiếp theo) lớp K53-SC KCTX

TKB lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/3/2021. Thời khóa biểu điều chỉnh lớp K53-TC Lái tàu 3

TKB lớp K53 TC LÁI TÀU 3 điều chỉnh … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 Sơ cấp Khám chữa toa xe

TKB Lớp K53 SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 BDNV Điện toa xe

TKB Lớp K53 BDNV ĐTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT

TKB lớp K53.TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC TTTH

TBK lớp K53.TCTTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu

TKB Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/11/2020. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu3 và K53-TC TTTH2

TKB Lớp K53.TC Lái tàu 3 K53.TC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/11/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4.

TKB lớp K52.TC LÁI TÀU4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Thời khóa biểu học kỳ II lớp K52-TC Lái tàu điện

TKB lớp K52.TC LÁI TÀU ĐIỆN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/10/2020. Thời khóa biểu Kỳ 2 lớp K52-TC LÁI TÀU ĐIỆN

K52-TC LAI TAU DIEN Ky 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/10/2020. Thời khóa biểu lớp K53-SC GĐN2

TKB Lớp K53-SC GĐN2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2020. Thời khóa biểu lớp K53-Nghiệm thu Toa xe

TKB lớp Nghiệm thu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/09/2020. Thời khóa biển (tiếp) lớp K52-SC TTTH2

TKB lớp K52 SC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/7/2020. Thời khóa biểu Kỳ 3. Lớp K52-TC Lái tàu 4

K52-TC LAI TAU 4 Kỳ 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/7/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC TTTH2

Thông báo tuyển sinhTKB lớp K52-SC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/7/2020. Thời khóa biểu lớp K52 lái tàu 4

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/6/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC TTTHĐS 2

Thời khóa biếu lớp K52-SC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC LÁI TÀU 5 (Cửa Ông)

TKB lớp K52-TC LÁI TÀU 5 … Đọc Thêm