Thời khóa biểu

Ngày đăng tin 23/6/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC TTTHĐS 2

Thời khóa biếu lớp K52-SC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC LÁI TÀU 5 (Cửa Ông)

TKB lớp K52-TC LÁI TÀU 5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC GĐN8

TKB lớp K52-SC GĐN8 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-KTN Lái tàu Đức

TKB lớp K52-KTN LTĐ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-SC Gác ghi 4

K52-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4

TKB lớp K52-TC LT4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K51-TC ĐHCTH

TKB lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/02/2020. Thời khóa biểu (điều chỉnh sau 4 tuần nghỉ phòng chống dịch covid 19)

Thời khóa biểu (điều chỉnh sau 4 tuần nghỉ phòng chống dịch covid 19) … Đọc Thêm

Thời khoá biểu lớp K52-TC Lái tàu 4 (Kỳ 2)

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Thi tốt nghiệp môn Chính trị của Hệ Trung cấp

Đề cương ôn tập TN môn Chính trị … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu kỳ III. K51-TC Lái tàu 2

K51-TC LAI TAU 2 moi … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 1 (Formosa)

K52-TC LAI TAU Pomusa 2 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K51-SC Gác đường ngang 9

Đọc Thêm

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp K50-TC Điều hành chạy tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K50-TC Lái tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm

Kế hoạch học lại lớp K51-TC Lái tàu ĐS 1,2

Kế hoạch học lại lớp K51-TC Lái tàu ĐS 1,2 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K51-TC Lái tàu ĐS 2

TKB_K51_TC LAI TAU 2 … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_HỆ TRUNG CẤP

K51-TC_LAI TAU 2 KE HOACH HOC LẠI_K50 Lái tàu ĐS … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU HỆ TRUNG CẤP KHÓA 51

K51-TC_DHCT K51-TC_LAI TAU 2 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu các lớp đối tượng Lái tàu (XNĐM Yên viên); Đào tạo người sử dụng cuối dự án OCC

TKB_OCC … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi KT môn học/mô đun (K50_Lái tàu ĐS)

GQTNGTĐS … Đọc Thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP_THI TỐT NGHIỆP LỚP K49_LT ĐHCT6 (Hà Thái Hải)

CÂU HỎI ÔN TẬP … Đọc Thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II_LỚP TC ĐHCT (08/05/2018)

DE CUONG ON THI HKII_K50 DHCT … Đọc Thêm