Thời khóa biểu

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-1/21

TKB lớp Trung cấp Lái tàu Đướngắt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21.

TKB lớp Cao đẳng TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp TTTH K53-2/20

CamScanner 01-06-2022 09.43 TKB lớp Trung cấp TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu K53-2/21

TKB lop TC ĐHCT K53-2.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu liên thông K53-1/21

TKB lopTC ĐHCT LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/12/2021. Thời khóa biểu lớp Lái tàu điện K2-1/21

TKB-lop-Lai-tau-dien … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Thời khóa biểu điều chỉnh lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

TKB TC TTTH K52-2_20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/12/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21

TKB lớp CĐ TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch học lại của các lớp Trung cấp

Kế hoạch học lại các lớp trung cấp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB TC Lái tàu ĐS K53-3_20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1/21

TKB TC Lái tàu điện K2-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/12/2021. Thời khóa biểu lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1/21

TKB lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/11/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Thông tin tín hiệu đường sắt K14-1/21

TKB lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Thông tin tín hiệu ĐS K53-2/20

TKB Lớp TC TTTH ĐS K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/11/2021. Thời khóa biểu lớp Lái tàu Đức K4-1/21

TKB lớp Lái tàu Đức K4-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/11/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Thông tin tín hiệu ĐS K14-1/21

TKB Lớp CĐ TTTH ĐS 14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/11/2021. Thời khóa biểu lớp Sơ cấp Gác ghi, phép nối ĐMTX K53-3/21.

TKB Gác ghi, ghép nốid ĐMTX K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/11/2021. TKB Lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB lớp TC Lái tàu ĐS K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/11/2021. Thời khóa biểu lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1/21

TKB lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/11/2021. Thời khóa biểu lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

TKB Trung cấp TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH Liên thông K53-1/21.

TKB lớp TC ĐHCTH liên thông K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2/21

TKB lớp TC ĐHCTH K53-2.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/11/2021. Thời khóa biểu tiếp theo lớp Cao đẳng TTTH ĐS K14-1/21.

TKB CD TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/11/2021. Thời khóa biểu tiếp theo lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1/21.

TKB lớp TC Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/10/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu K53-3/20.

TKB lớp Trung cấp Lái tàu K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/10/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp TTTH K53-2/20.

TKB lớp Trung cấp TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/10/2021. Thời khóa biểu lớp Nhân viên An toàn đường sắt đô thị 1/21

TKB lớp VN AT ĐS ĐT.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/10/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu điện K2-1/21.

TKB lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1.21 … Đọc Thêm