Thời khóa biểu

Ngày đăng tin 04/01/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu đường sắt 1

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2023. Thời khóa biểu môn Giáo dục quốc phòng của 2 lớp K55-TC Lái tàu 1 và lớp K55-TC TTTH

Thời khóa biểu môn Giáo dục quốc phòng của 2 lớp K55-TC Lái tàu 1 và lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/12/2022. Thời khóa biểu lớp K55-SC GG4

Thời khoa biểu lớp K55-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/11/2022. Thời khóa biểu của lớp K55-TC Lái tàu 1

TKB lớp K55-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/11/2022. Thời khóa biểu lớp K55-SC GG, GNĐMTX3

TKB K55-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

Thời khóa biều lớp TC Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/9/2022. Kế hoạch học tập của lớp TC Lái tàu điện K1-1PN/20

Kế hoạch học của lớp TC Lái tàu điện K1-1PN.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/7/2022. Thời khóa lớp Trung cấp ĐHCT K53-3/21

TKB lớp TC ĐHCT K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/7/2022. Thời khóa lớp Sơ cấp Gác ghi, ghép nối ĐMTX K54-3/22

TKB lớp SC K54-3.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCT Liên thông K53-1/21

TKB lớp TC ĐHCTH LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

TKB lớp TC Lai tàu Điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp SC GĐN K54-1/22

TKB lớp SC GĐN K54-2.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

TKB lớp TC Lai tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCTH K53-3/21

TKB lớp TC ĐHCT K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT liênthông K53-1/21 và lớp TC ĐHCT K53-2/21

TKB 2 lớp TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT liênthông K53-1/21

TKB Lớp TC ĐHCTH liên thông … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT K53-2/21

TKB Lớp TC ĐHCTH K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21. (Tiếp theo)

TKB Lớp Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21.

TKB Lớp Lái tàu điện2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Thời khóa biểu lớp TC TTTH K53-2/20.

TKB Lớp TC TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTHĐS K14-1/21

TKB CĐ TTTH K14-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu đường săt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Liên thông ĐHCTH K53-1/21

TKB TC LT ĐHCTH K53-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2/21

TKB TC ĐHCTH K53-2_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3/21

TKB TC ĐHCTH K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K54-2/22

TKB lớp SC Gác ghi K54-2.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K54-1/22

TKB lớp SC Gác ghi K54-1.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu điện K2-1/21

TKB Lớp TC lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/02/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCT K53-3/21

TKB lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-1/21

TKB lớp Trung cấp Lái tàu Đướngắt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21.

TKB lớp Cao đẳng TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Thời khóa biểu lớp TC Điều hành chạy tàu K53-3/21

TKB lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm