Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch thi lớp K53-TC Lái tàu 3

Lich-thi-lop-K53-TC-Lai-tau-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện

Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3

Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3

Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2021. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K52-TC ĐHCT 2

Kế hoạch thi TN lớp K52-TC ĐHCT 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH2

Lịch kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX

Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2021. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC ĐHCT

Lịch kiểm tra hết môn lớp K53 - TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/3/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K52-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch thi TN Chính trị K53-TC … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch KTHM K53.TC … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GG1

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K53-SC Gác ghi 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K 52- TC Lái tàu 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GĐN2

Lịch KT lớp K53.SC GĐN2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/10/2020. Kế hoạch thi TN môn Chính trị lớp K52.TC LT Điện1

Kế hoạch thi TN môn Chính trị lớp K52.TCLT Điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/09/2020. Lịch kiểm tra lớp K52-SC TTTH2

Lịch KT lớp 52 SC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/09/2020. Lịch thi học kỳ lớp K52 TC Lái tàu 4 học kỳ I năm học 2020-2021

Lịch Thi Học kỳ K52 TC LÁI TÀU 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/7/2020. Lịch thi học kỳ II lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch thi học kỳ lớp K52-TC Lái tàu 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/6/2020. Kế hoạch thi TN của 02 lớp TC Lái tàu ĐS 1,2 – Khóa 52

Kế hoạch thi TN của 02 lớp TC Lái tàu - Khóa 52 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/5/2020. Kế hoạch thi TN môn Chính trị lần 2 – Khóa 52

Kế hoạch thi TN Chính trị K52 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2020. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch thi lớp K52-TC LÁI TÀU 4 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K51-TC Lái tàu 2

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt Nghiệp lớp K51-TC ĐHCTH

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Thi tốt nghiệp môn Chính trị của Hệ Trung cấp

Đề cương ôn tập TN môn Chính trị … Đọc Thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) K50-TC Lái tàu

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lần 2 K50 … Đọc Thêm

Kế hoạch Thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K51-TC ĐHCT1 và K50-TC ĐHCT

Đọc Thêm

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp K50-TC Điều hành chạy tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K50-TC Lái tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm