Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin 11/10/2022. Kế hoạch thi Tố nghiệp Lớp Trung cấp ĐHCTH LT K53-1/21

Kế hoạch thi TN lớp TC ĐHCTH LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/9/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp SC GG K54-3/22

Lịch thi kết thúc lớp SC GG K54-3.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC ĐHCT K53-2/21

Lịch thi kết thúc lớp TC ĐHCT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lần 2 lớp TC TTTH K53-2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/7/2022. Kết hoạch thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu ĐS K53-3/20

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp TC lái tàu ĐS K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp Chính trị lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi tốt nghiệp Chính trị lớp TC LTĐ K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

Kê hoạch thi TN lớp TC TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC ĐHCT K53-3/21

Kê hoạch thi TN lớp TC DDHCTK53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun lớp SC Gác ghi K54-2/22

Lịch thi Gác ghi Đồng Đăng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1/21

Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và ĐHCT LT khóa 53

Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và TC ĐHCT LT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị lần 2 của các lớp

Lịch thi TN Chính trị lần 2 các lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi lớp TC Điều hành chạy tàu hỏa K53-3/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT K53-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi lớp TC Điều hành chạy tàu hỏa Liên thông K53-1/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT Liên thông K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc môn học học lại của các lớp K53.

Lịch thi kết thúc học lại các lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc lần 2 lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21.

Lịch thi lần 2 lớp TC Lái tàu K53-1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc bổ sung lớp TC ĐHCT K53-3/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT K53-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi TN lần 2 lớp TC Lái tàu ĐS K52-4/19

Kế hoạch TN lần 2 Lớp TC Lái tàu K52-4.19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC ĐHCTH K53-3/21

CamScanner 02-17-2022 08.53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp CĐ TTTH ĐS K14-1/21

CamScanner 02-17-2022 08.51 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

CamScanner 02-17-2022 08.52 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi kết thúc lớp Cao đẳng TTTH ĐS K14-1/21.

Kế hoạch thi kết thúc Lớp CĐ TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi kết thúc lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1/21.

Kế hoạch thi kết thúc Lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch Thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thông báo về việc hoãn tổ chức thi Tốt nghiệp môn học Giáo dục Chính trị của 02 lớp

Thông báo hoãn tổ chức thi tốt nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi hết môn lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Lịch thi TC DHCT ĐS K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp TC ĐHCT K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

KH thi GDCT Lớp TC Lái tàu ĐS K53-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp CD TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Lịch thi học kỳ lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1/21

Lịch thi TC Lái tàu Điện K2-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/12/2021. Lịch kiểm tra lần 2 lớp Sơ cấp Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K53-3/21

Lịch thi lại Lớp Gác ghi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/12/2021. Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1/21

Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm