Dự thảo Báo cáo Hội nghị Người lao động năm 2023

Báo cáo HNNLĐ 2023 (dự thảo)

Kính gửi các đơn vị:

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3759/KHLT-ĐS ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Hội nghị Người lao động các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023; Chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng phụ trách-Chủ tịch Công Đoàn trường, phòng TCHC xin ý kiến các đơn vị về dự thảo báo cáo. Các đơn vị triển khai và cho ý kiến qua phòng TCHC (đ/c Kiên), hạn trước ngày 01/3/2023. Trân trọng !

Tin Liên Quan