Dự thảo quy định Đào tạo, bồi dưỡng (lần 2)

Dự thảo Qui định về Đào tạo, bồi dưỡng 2020 (1)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng TCHC trước ngày 26/6/2020

 

Tin Liên Quan