GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Trịnh Thị Huyền Trưởng  khoa
2 Nguyễn Thị Quế Nhà giáo
3 Lê Thị Ánh Linh Nhà giáo
4 Nguyễn Kim Thắng Nhà giáo
5
6
7
8
9
10

 

II. Chức năng của khoa

1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề;
3.  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
4.  Quản lý Nhà giáo , giáo viên, người học thuộc đơn vị mình;
5.  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Hiệu trưởng giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy nghề;
6.  Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất;
7.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Nhà giáo , giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình;
8.  Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học ;
9.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin Liên Quan