Lịch công tác lãnh đạo tháng 1/2021

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (Đăng Thử nghiệm)

Tháng 1, Tuần: Từ  04/01/2021 – 08/01/202

I. Ông Phạm Văn Chánh: Hiệu Trưởng

II. Ông Bùi Hoài Nam: Phó Hiệu Trưởng

III. Bà Phan Thị Thu Hương: Phó Hiệu Trưởng

IV. Ông Bùi Anh Tuấn: Chỉ tịc Hội đồng trường

 

 

Tin Liên Quan