Tầm nhìn – sứ mệnh

 Tnhin_sm1

Mục tiêu chung:

– Đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ Cao đẳng , Trung cấp , Sơ cấp , có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức và kỹ năng thực hành tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, năng lực thích ứng với nh cầu sử dụng lao động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, các địa bàn, khu vực kinh tế khác trên phạm vi toàn Quốc. Nhằm mục tiêu góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

– Thực hiện đào tạo đa ngành, đa cấp theo đúng chủ trương của đảng và Nhà nước về xã hội hóa đào tạo

– Phấn đấu đến năm 2020 trở thành học viện đường sắt

TNSM2

Chức năng, nghiệm vụ:

– Chức năng:

Trường Cao đẳng Đường sắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

– Nhiệm vụ:

+ Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật ở các trình độ Cao đẳng , Trung cấp  và Sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, sức khỏe, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo cho họ kỹ năng làm việc, tìm việc, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển của ngành đường sắt và thị trường lao động;

+ Tổ chức đào tạo, dạy nghề và các hoạt động giáo dục khác phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo các ngành, nghề theo danh mục đào tạo đã đăng ký và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép;

+ Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; các chương trình chuyển giao công nghệ; các chương trình đào tạo nghề theo kế hoạch của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động;

+ Xây dựng, trình duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo, vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhiên liệu, năng lượng phục vụ dạy nghề ở các trình độ Cao đẳng , Trung cấp  và Sơ cấp  đối với các ngành, nghề mà Trường được phép đào tạo;

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề; tổ chức các hoạt động dạy, học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ học nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức của Trường đảm bảo đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện các chương trình thực nghiệm, nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ chuyên ngành; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành, nghề đào tạo và các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giao theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức in ấn, xuất bản các ấn phẩm tải liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

+ Xây dựng và trình Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt quy hoạch và kế hoạch phát triển Trường dài hạn (10 năm), trung hạn (5 năm) và hàng năm;

+ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và pháp luật;

+ Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo quy mô đào tạo và phát triển bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cấp, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cấp, các nguồn vốn vay, vốn huy động và từ hoạt động kinh tế của Trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.