Mời Họp Ban QLDA hỗ trợ kỹ thuật ĐSĐT- 28/6/2022 (Thứ 3)

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng đường sắt kính mời các ông bà có có tên dưới đây, đúng 9h00 ngày28/6/2022 (thứ 3) có mặt tại phòng họp số 2:

Thành phần tham dự cuộc họp:

  1. Mời Ông Bùi Anh Tuấn Chủ Tịch Hội đồng trường
  2. Thành viên ban QLDA theo quyết định số 365/QĐ-CĐĐS

Nội dung cuộc họp:

– Triển khai quyết định số 356/QĐ-CĐĐS ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc thành lập Ban QLDA hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị”

– Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban QLDA

– Thảo luận nội dung liên quan đến dự thảo kế hoạch, các hoạt động của dự án do phía Nhật Bản gửi đến trường.

– Giao cho trung tâm NC&CG KHCN gửi trước tài liệu đến các thành viên.

– Đề nghị tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đều cho ý kiến.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan