Ngày đăng tin 01/12/2023. Thông báo cử cán bộ, đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thông báo cử cán bộ, đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tin Liên Quan