Ngày đăng tin 01/4/2022. Dự thảo Quy định sổ sách biểu mẫu đào tạo

Phòng KĐCLĐT xin lấy ý kiến lần 2 Quy định sổ sách biểu mẫu đào tạo.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 10/4/2022.

Quy định về hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu ĐT

Mẫu 1. Kế hoạch đào tạo

Mẫu 2.1. TKB

Mẫu 3. Kế hoạch giảng dạy

Mẫu 4, 5. Sổ GA, sổ tay GV

Mẫu 6. Tien do dao tao

Mẫu 7. Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp

 

Tin Liên Quan