Ngày đăng tin 02/11/2022. Dự thảo Quy định vệ sinh an toàn lao động

Dự thảo Quy định vệ sinh an toàn lao động

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường, Phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị bản Dự thảo Quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động của Trường Cao đẳng Đường sắt.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 15/11/2022.

Tin Liên Quan