Ngày đăng tin 02/6/2023. Thông báo giao nhiệm vụ biên soạn, chỉnh lý bộ đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra sát hạch định kỳ cho Công ty CPĐS Hà Ninh

Thông báo giao nhiệm vụ biên soạn, chỉnh lý bộ đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra sát hạch định kỳ cho Công ty CPĐS Hà Ninh

Tin Liên Quan