Ngày đăng tin 03/6/2020. Thông báo thôi không điều động nhân lực thường trực bảo vệ tháng 6 năm 2020

Thông báo thôi không điều động nhân lực thường trực bảo vệ tháng 6 năm 2020

 

Tin Liên Quan