Ngày đăng tin 03/4/2018. Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm…cán bộ quản lý (sửa đổi năm 2018)

Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm

Theo hướng dẫn và chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN về bổ sung Quy chế bổ
nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ theo văn bản số 3909/ĐS-TCCB
ngày 21/12/2017, các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến (nếu có) phần
bôi vàng (các phần khác cơ bản giữ nguyên như quy chế nội bộ hiện
hành) về phòng TCHC (đ/c Thủy) và đ/c Chánh trước ngày 8/4/2018.

Tin Liên Quan