Ngày đăng tin 04/11/2022. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Đảng bộ Trường CĐĐS

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Đảng bộ Trường CĐĐS

Tin Liên Quan