Ngày đăng tin 04/5/2021. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 06/5/2021 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng:

Chủ trì cuộc họp: ông Phạm Văn Chánh – Hiệu trưởng.

Thành phần mời dự họp: ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch HĐT

Ghi chú: đề nghị các đồng chí dự họp đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan