Ngày đăng tin 04/5/2022. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 14h00 ngày 06/5/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan