Ngày đăng tin 05/6/2023. Mời họp giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 07/6/2023 (thứ Tư) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng Trường

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Trọng Vương

Tin Liên Quan