Ngày đăng tin 05/7/2022. Dự thảo quy chế thi năm 2022

Theo Thông tư 04/2022 Phòng KĐCLĐT tham mưu soạn thảo Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Nay xin ý kiến các đơn vị.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 15/7/2022.
Trân trọng!

Tin Liên Quan