Ngày đăng tin 06/01/2023. Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022

Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022

Tin Liên Quan