ngày đăng tin 07/4/2021. Rà soát lại lao động, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả, tinh gọn bộ máy

Rà soát lại lao động, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả, tinh gọn bộ máy

Tin Liên Quan