Ngày đăng tin 07/9/2022. Dự thảo Quy chế đào tạo liên thông và đào tạo vừa làm vừa học

Để hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế đào tạo liên thông và đào tạo vừa làm vừa học, Phòng KĐCLĐT xin lấy ý kiến các đơn vị trước khi ban hành.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 16/9/2022.

Tin Liên Quan