Ngày đăng tin 07/9/2023. Mời họp Giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 12/9/2023 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng Trường

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Trọng Vương

Tin Liên Quan