Ngày đăng tin 07/7/2016. Ban hành Quy chế trả lương; Quy chế Thi đua Khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ

Nguồn: phòng Tổ chức – Hành chính.

QĐ ban hành quy chế trả lương

QĐ ban hành Quy chế thi đua Khen thưởng

QĐ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

Tin Liên Quan