Ngày đăng tin 08/01/2024. Mời họp

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 14h00 ngày 10/01/2024 (thứ Tư) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng và bình xét danh hiệu thi đua năm 2023

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng Trường

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Trọng Vương

Tin Liên Quan