Ngày đăng tin 08/11/2021. Mời họp mặt chia tay công tác đồng chí Bùi Hoài Nam

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí Trưởng đơn vị trực thuộc Trường đúng 15h30 ngày 12/11/2021 có mặt tại phòng họp số 02 dự buổi họp mặt chia tay công tác đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà Trường nghỉ chế độ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan